תנאי השתתפות בפרויקט תרומה לקהילה

השתתפותך / בית עסקך בפרויקט תרומה לקהילה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

התנאים נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לנשים וגברים כאחד.

מוסכם בזאת כי מתוך כל הבקשות להצטרף לפרויקט יבחרו אך ורק בקשות שעונות לתנאים המפורטים מטה וזאת ע"י מפעיל הפרויקט, באופן בלעדי ובהתאם למכסת זמן פנויה לצורך כך – התנאים הם:

ע"מ להגיש בקשה להשתתפות בפרויקט יש לשלוח מייל עם בקשת הצטרפות לכתובת contribution2community@gmail.com

מוסכם בזאת כי פרויקט מוגש ללא עלות וקצוב בזמן שלא יעלה על 60 יום (כחודשיים) עבור כל בעל עסק ועבור אתר אחד מלבד מרגע אישור הצטרפות וזאת ע"פ שיקול דעתו של מפעיל הפרויקט ובצורה בלעדית, כאשר בכל 30 יום לפעילות (כחודש) יוקצה לכל אתר/בית עסק זמן שלא יעלה על שעה אחת (במידה ובעל אתר/בית העסק ייבחר בכך, קיימת אפשרות של הרחבת הפעילות עבורו/עבור בית העסק שלו, אך זאת מחוץ למסגרת הפרויקט הספציפי ובתשלום שייקבע מראש ותוך שיתוף של בעל עסק/מפעיל האתר).

מוכסם בזאת בין הצדדים הסכמה בלתי חוזרת, כי לא תחול כל אחריות לנזקים בהווה ובעתיד שעלולים להיגרם לאתרך/לעסקך כתוצאה מהשתתפותך בפרויקט, כאשר אנו מתחייבים לעבוד במקצועיות ולא לחרוג מכללים מקובלים ברשת האינטרנט ולעבוד לפי דרישות של גוגל בעניין.

מוסכם בין הצדדים כי ע"מ להגיע ליעדים משביעי רצון, על שני הצדדים בהתקשרות לעבוד בשיתוף פעולה מלא ולכן בכל פעם שתידרש הבהרה כלשהי בנושא פעילות בית עסק או חומר שיועיל לפעילות ברשת, בעל עסק יעשה זאת בהקדם האפשרי.

במטרה להתחיל פעילות ברשת ייתכן ויידרש לפתוח חשבונות בכלים הזמינים ברשת לטובת העניין כגון גוגל אנליטיקס, המרכז למנהלי אתרים וכד' ו/או קבלת פרטי התחברות לחשבונות שהיו פעילים לפני השתתפות לפרויקט שלנו וזאת ע"מ לספק את המקסימום עבור הלקוח, כאשר במידה ויהיה צורך באספקת מידע נוסף ע"י הלקוח כתנאי לתחילת הפעילות, לקוח יעשה זאת בהקדם, כאשר לקוח מבין ומסכים כי מנהלי הפרויקט ומי מטעמו יהיו חשופים לנתוני פעילות בית עסק ברשת ובכלל ולקוח מסכים לכך הסכמה בלתי חוזרת.

בעל אתר/עסק יודע ומבין, כי ע"מ לבצע פעילות ברשת האינטרנט לעיתים קיים צורך בביצוע שינויים בתכנים וקודים של אתר שבבעלותו/מטעמו, לכן בעל עסק/אתר מסכים להעניק גישה למפעיל הפרויקט למערכת ניהול תוכן של האתר שלו (CMS) , כאשר במידה ולא תהיה חריגה מהזמן שהוקצב לפרויקט, השינויים בתכנים יבוצעו ע"י מפעיל הפרויקט לפי פרטי התחברות למערכת ניהול תוכן של אתר שבעל עסק יעביר למפעיל הפרויקט וזאת ע"פ הצורך (כל הקשור לשינויים בקוד האתר יתבצע מול בית תוכנה/מתכנת שבנו את האתר ו/או ייבחר לצורך כך בעל אתר/בעל בית העסק.

מוסכם בין הצדדים כי מטרת הפרויקט הינה ניסיון לשפר תוצאות הפעילות של אתר המשתתף בפרויקט ברשת האינטרנט כגון שיפור דירוגים של אתר בית עסק בתוצאות חיפוש אורגניות (SEO) בגוגל, שיפור אחוזי המרה ע"י אתר בית העסק, הוזלת פעילות של בית העסק בקישורים ממומנים וכד' (אלה הן רק דוגמאות, כאשר עבור כל אתר תיבחר דרך פעולה שונה).

מוסכם בזאת כי מתוך כל המבקשים להצטרף לפרויקט ייבחרו רק עסקים העונים לתנאי המפורטים מעלה וע"פ מכסת זמן פניה באותה עת.

בקשות להצטרפות לפרויקט של אתרים עם תוכן פוגעני, עם תוכן למבוגרים או תוכן לא חוקי, יימחקו מיידית ולא יילקחו בחשבון בעת בחירת בתי עסק לפרויקט.

מוסכם בזאת כי כל מי שמבקש להצטרף וגם מי שייבחר על-ידינו להתחיל בפעילות, מבין כי למרות היעדים שהצבנו לפעילות ורצון טוב שלנו לעזור, עדיין מדובר ברשת אינטרנט כשהיא ישות דינאמית בצורה יוצאת דופן ולכן ייתכן מאוד מצב בו לא יושגו תוצאות להם הינך מצפה מפעילות המוצעת במסגרת הפרויקט ולכן לא תחול עלינו כל אחריות כספית, תוצאתית או כל אחריות אחרת בהווה ובעתיד לציפיות שלא מומשו במסגרת הפעילות בפרויקט.

מוסכם בין הצדדים כי ע"מ שפעילות תניב מקסימום תועלת ככל הניתן, בעל עסק שיימצא על-ידינו כמתאים להצטרף לפרויקט , מסכים בזאת להטמיע קודים של מערכת גוגל אנליטיקס, קוד של מרכז למנהלי אתרים של גוגל בכל דפי אתר וכל קוד אחר אשר יימצא כמועיל לפעילות במסגרת הפרויקט כשבעל עסק מבין כי מפעילי הפרויקט יהיו חשופים לנתוני פעילות אתר בית העסק וכל נכס אינטרנטי אחר שבבעלות בעל העסק והוא מסכים עם זה הסכמה בלתי חוזרת.

מוסכם בזאת כי במידה ויהיו עלויות לא צפויות שעל בעל האתר הנבחר להשתתפות בפרויקט, לשלם לצד שלישי כלשהו וקשורות באופן ישיר ו/או עקיף להפעלה וניהול תקינים של פעילות באינטרנט במסגרת הפרויקט שבחר בעצמו להצטרך אליו, יחולו עלויות אלה על בעל אתר בלבד וישולמו על-ידיו לצד שלישי.

מפעילי האתר ואת הפרויקט הספציפי שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות/לעדכן תנאיי הסכם הצטרפות לפרויקט בכל עת וללא צורך בליידע של אלה, אשר כבר הגישו את בקשותיהם להצטרפות לפרויקט ולכן יחולו שינויים אלה עליהם באופן אוטומטי ובצורה רטרואקטיבית ולכן אנו מציעים לבקר בדף זה מעת לעת ע"מ להתעדכן בשינויים במידה והיו.

מוסכם בזאת בין הצדדים כי במסגרת הפרויקט, אין צעד אחד חייב לצד השני תשלום ו/או תמורה כלשהם אלא אם סוכם אחרת וזאת במפורש ובכתב וחתימה.

מוסכם בזאת באופן חד משמעי, כי על מפעילי האתר והפרויקט הספציפי הזכות הבלעדית להפסיק את הפרויקט בכל עת וזאת באופן בלעדי וללא צורך במתן הסבר כלשהו לגורם כלשהו בהווה ובעתיד.

מוסכם בין הצדדים כי במידה ואתרך יימצא כמתאים להשתתף בפרויקט תרומה לקהילה לפי הרשום מעלה, במהלך כל תקופת השתתפותך בפרויקט וגם חודשיים לאחר סיום השתתפותך, יופיע בכל עמודיו, הפניה טקסטואלית לאתר של הפרויקט.

מוסכם בזאת כי לתיבות דואר של כל המבקשים להצטרף לפרויקט יישלחו מפעם לפעם דברי דוא"ל בנושא שיווק ברשת האינטרנט וייתכן מאוד יהיו בהם חומרים פרסומיים וזאת גם לאחר סיום הפעילות של הפרויקט או השתתפותך בו, לכן במידה ואינך מעוניין בקבלת מיילים מסוג זה, מספיק יהיה לשלוח אלינו מייל בנושא.

חזרה לדף הפרויקט תרומה לקהילה