תנאים הסכם הצטרפות לפרויקט פרסום בגוגל – השקעה של 300 שקל הופכים לעסקאות ומשכפלים את ההצלחה לאורך זמן

 1. התנאים נוסחו בלשון זכר מטעמי הנוחות בלבד ומיועדים לנשים וגברים כאחד
 2. מוסכם בזאת כי מתוך כל הבקשות להצטרף לפרויקט תיבחר אח ורק בקשה אחת וזאת ע"י מפעיל הפרויקט ובאופן בלעדי
 3. ע"מ להגיש בקשה על המגיש חובה להיות בעל דומיין עצמאי עם גישה מלאה לניהול תכנים באתר
 4. מוסכם בזאת כי פרויקט מוגש ללא עלות עבור רכישת מדיה לפרסום והקמה וניהול בעבור תקציב התחלתי של 300 שקל ראשונים שיינתנו כמענק של קופון מבית גוגל, כאשר במידה ובעל אתר שייבחר ע"י מנהלים את מסע פרסום עבורו, יבחר להמשיך בפעילות הנ"ל לאחר שתקציב של הקופון ינוצל במלואו, מוסכם בזאת כי המשך הפעילות יהיה בתשלום וזאת בהתאם להצעה שתוכן בבוא מועד עבור המשך הפעילות ורק לאחר הסכמת שני הצדדים לתניה וחתימתה כנדרש.
 5. מוכסם בזאת הסכמה בלתי חוזרת כי לא תחול כל אחריות לנזקים בהווה ובעתיד שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום בגוגל, כאשר אנו מתחייבים לעבוד במקצועיות ולא לחרוג מכללים  מקובלים ברשת האינטרנט ולעבוד לפי דרישות של גוגל בעניין.
 6. מוסכם בין הצדדים כי ע"מ להגיע ליעדים משביעי רצון, על שני הצדדים בהתקשרות לעבוד בשיתוף פעולה מלא, לכן בכל פעם שתידרש הבהרה כלשהי בנושא הפרסום ע"י אחד מן הצדדים או חומר שיועיל לפעילות ברשת, הצד הנדרש לספק את המענה לצרכים, יעשה זאת בהקדם.
 7. במטרה להתחיל פעילות פרסום בגוגל המוצעת כאן, מוסכם כי ייפתח חשבון גוגל נפרד לטובתה ובו יוגדרו כל ההגדרות הנדרשות ע"מ להפעיל את הפרסום ולספק את המקסימום עבור הלקוח, כאשר במידה ויהיה צורך באספקת מידע נוסף ע"י הלקוח כתנאי לתחילת הפעילות, לקוח יעשה זאת בהקדם (אמצעי תשלום וכד').
 8. מוסכם בזאת כי ללא קשר להחלטה סופית בדבר המשך הפעילות מעבר לתקציב של 300 שקל מקופון של גוגל, החשבון החדש שייפתח עבור הפעילות יהיה של הלקוח ולשם כך יוגדר בהתאם – פרטי אמצעי תשלום, שם החשבון וכל שאר הפרטים המעידים על בעליו הבלעדיים, כאשר למנהלי הפרסום תינתן גישה מלאה לחשבון ברמת אדמיניסטרטור ולכך הינך מסכים באופן מלא ובלתי חוזר.
 9. מוסכם בזאת כי מתוך כל המבקשים להצטרף לפרויקט ייבחר אתר אחד בלבד וזאת על-ידינו ובצורה בלעדית.
 10. את בקשות להצטרפות יש להגיש לא יאוחר מ-1/06/2013
 11. בקשות להצטרפות לפרויקט של אתרים עם תוכן פוגעני, עם תוכן למבוגרים או תוכן לא חוקי, יימחקו מיידית ולא יילקחו בחשבון בעת בחירת אתר בודד לפעילות בקישורים ממומנים בגוגל.
 12. עקב גובה התקציב שבקופון, הפרויקט מיועד אך ורק לאתרים עם תוכן בעברית ומציעים את שרותיהם ו/או מוצריהם בישראל.
 13. מוסכם בזאת כי כל מי שמבקש להצטרף וגם מי שייבחר על-ידינו להתחיל בפעילות, מבין כי למרות היעדים שהצבנו לפעילות, עדיין מדובר במערכת דינאמית בצורה יוצאת דופן ולכן ייתכן מאוד מצב בו גובה התקציב של 300 שקל מתוך הקופון של גוגל לא יספיק בכדי להגיע לנתונים חיוביים, לכן לא תחול עלינו כל אחריות בהווה ובעתיד לציפיות שלא מומשו במסגרת הפעילות.
 14. מוסכם בין הצדדים כי ע"מ שפעילות תניב מקסימום ככל הניתן ובמטרה לנהל מסע פרסום באופן תקין, בעל האתר שייבחר על-ידינו, מסכים בזאת להטמיע קודים של מערכת גוגל אנליטיקס וגוגל אדוורדס וקוד של מרכז למנהלי אתרים של גוגל בכל דפי אתר.
 15. מוסכם בזאת כי במידה ויהיו עלויות לא צפויות שעל בעל האתר הנבחר לשלם לצד שלישי כלשהו וקשורות באופן ישיר ו/או עקיף להפעלה וניהול תקינים של מסע פרסום בגוגל שבחר בעצמו להצטרך עליו, יחולו עלויות אלה על בעל אתר בלבד וישולמו על-ידיו.
 16. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות תנאי הסכם הצטרפות לפרויקט בכל עת וללא צורך ביידעו של אלה, אשר כבר הגישו את בקשותיהם להצטרפות לפרויקט, לכן אנו מציעים לבקר בדף זה מעת לעת ע"מ להתעדכן בשינויים במידה והיו.
 17. מוסכם בזאת שכל המידע שייצבר במהלך פעילות המוצעת במסגרת הפרויקט יהיה חשוף לעיניי הגולשים שלנו במהלך הפרויקט וגם לאחר סיומו ונתון לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי הפרויקט (מלבד פרטים שיכולים לפגוע בפרטיותו של משתתף).
 18. מוסכם בזאת בין הצדדים כי במסגרת הפרויקט, אין צעד אחד חייב לצד השני תשלום כלשהו אלא אם סוכם אחרת וזאת במפורש ובכתב וחתימה.
 19. מוסכם באת באופן חד משמעי כי על מפעילי האתר זכות בלעדית להפסיק את הפרויקט בכל עת וזאת באופן בלעדי וללא צורך במתן הסבר כלשהו לגורם כלשהו.
 20. מוסכם בזאת כי לתיבות דואר של כל המבקשים להצטרף לפרויקט יישלחו מפעם לפעם דברי דוא"ל בנושא הפרסום בגוגל (אדוורדס) וייתכן מאוד יהיו בהם חומרים פרסומיים וזאת גם לאחר בחירת אתר אחד בין כל השולחים בקשות להצטרפות לפרויקט.